top of page

TURSAPNET TURİZMCİLER VE SEYAHAT ACENTALARI PLATFORMU KVKK BİLGİLENDİRMESİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’un (KVKK) 10. Maddesi ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ (Tebliğ) ile, veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. İşbu KVKK Bilgilendirmesi ile KVKK’nın 10. ve 11. maddelerinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve “İlgili Kişinin Hakları” çerçevesinde veri sorumlusu olarak kimliğimizi, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceğini, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebini ve ilgili kişi olarak sizin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızı bildirmekteyiz.

 

TURSAPNET, Turizmciler Ve Seyahat Acentaları Platformu KVKK Bilgilendirmesi (Platform) olarak, veri sorumlusu sıfatımızla, kişisel verileriniz yürürlükteki yasal mevzuatta belirtilen sınırlar ve amaçlar çerçevesinde işlenme, kaydetme, aktarma, saklama ve paylaşma süreçlerinden geçmektedir.

 

A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel verileriniz, internet sitemiz, googlegroup, facebook, instagram, twitter, vb sosyal medya mecraları aracılığı ile veya e-posta, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla ve çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle ve yasadan doğan sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplanabilmektedir. Ayrıca TURSAPNET tarafından yürütülen kampanyalardan, yeniliklerden haberdar olabilmeniz için kendi iradeniz ile TURSAPNET’e sağladığınız kişisel verileriniz toplu SMS gönderilmesi de dâhil olmak üzere, platformun bilgisayar programlarına, uygulamalara ve sunuculara kaydedilmek suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu KVKK Bilgilendirmesinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (IP adresiniz, sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b.) kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanılması, talep ve şikayetlerin yönetimi ve takibi ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ve ana sözleşmesinde belirtilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde, platformun üyeleri, tedarikçileri ve iştirakleri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

D. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMA ŞEKLİ KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer yasal hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

• KVKK’nın 28. Maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup, bu kapsamda; Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

• Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Kişisel veri sahipleri olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği veya belirleyeceği yöntemlerle platformumuza iletebileceğiniz gibi, iletişim@tursapnet.com adresine e-posta göndermek suretiyle de bildirebilirsiniz.

 

TURSAPNET tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Konuyla ilişkili talepleriniz Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ TURSAPNET, nezdinde tuttuğu kişisel verileri şirketin hazırlamış olduğu saklanma ve imha politikası gerekliliklerini dikkate alarak, periyodik olarak gözden geçirerek ve kişisel verilerin saklanması için belirtilen kanuni sürenin geçmesi halinde kişisel verileri imha ederek faaliyetlerine devam eder. TURSAPNET, üyelerinin talepleri doğrultusunda, kampanyalar, indirimler ve yenilikler hakkında bilgi vermek amacıyla, özgür iradeniz ile TURSAPNET’e sağladığınız kişisel verileriniz, KVKK kapsamında yer alan ilkelere ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. TURSAPNET periyodik olarak kişisel veri ilgililerine mesaj ile bilgi verilmesinden vazgeçme imkânı tanımaktadır. Veri ilgilisi olarak tanınan seçimlik hak neticesinde mesaj ile bilgi almak istememe iradenizin veri sorumlusu TURSAPNET’e ulaşması akabinde periyodik imha sürecini aşmamak koşuluyla makul en kısa süre içerisinde ,TURSAPNET nezdinde tutulan kişisel verilerinizin tamamı fiziksel ve elektronik ortamlardan geri dönülemez şekilde imha edilir. Veri ilgilisi tarafından, kişisel verilerin bilgi alma talebi ile tekrar TURSAPNET’e sağlamadığı müddetçe herhangi bir şekilde bilgilendirme yapılmaz

bottom of page